Polymer TSV fabrication scheme with its electrical and reliability test vehicle

Shih Wei Lee, Jian Yu Shih, Ching Te Chuang, Wei Hwang, Jin-Chern Chiou, Kuo Hua Chen, Chi Tsung Chiu, Kuan-Neng Chen

研究成果: Conference contribution同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Polymer TSV fabrication scheme with its electrical and reliability test vehicle」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science