Photoluminescence Enhancement in Defect Monolayer MoSe2 by Hydrohalic Acid Treatment

Tsung-Sheng Kao, Hau Vei Han, Ang Yu Lu, Li Syuan Lu, Jing Kai Huang, Hao-Chung Kuo, Wen-Hao Chang, Lain Jong Li, Yumeng Shi

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「Photoluminescence Enhancement in Defect Monolayer MoSe2 by Hydrohalic Acid Treatment」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds