Phonon dynamics in Cu xBi 2Se 3 (x 0, 0.1, 0.125) and Bi 2Se 2 crystals studied using femtosecond spectroscopy

H. J. Chen*, Kaung-Hsiung Wu, Chih-Wei Luo, T. M. Uen, Jenh-Yih Juang, Jiunn-Yuan Lin, T. Kobayashi, H. D. Yang, R. Sankar, F. C. Chou, H. Berger, J. M. Liu

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

34 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Phonon dynamics in Cu xBi 2Se 3 (x 0, 0.1, 0.125) and Bi 2Se 2 crystals studied using femtosecond spectroscopy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy