Phellinus linteus mycelium alleviates myocardial ischemia-reperfusion injury through autophagic regulation

Hsing Hui Su, Ya Chun Chu, Jiuan Miaw Liao, Yi Hsin Wang, Ming Shiou Jan, Chia Wei Lin, Chiu Yeh Wu, Chin Yin Tseng, Jiin Cherng Yen, Shiang Suo Huang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Phellinus linteus mycelium alleviates myocardial ischemia-reperfusion injury through autophagic regulation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences