PEDV ORF3 encodes an ion channel protein and regulates virus production

Kai Wang, Wei Lu, Jianfei Chen, Shiqi Xie, Hongyan Shi, Haojen Hsu, Wenjing Yu, Ke Xu, Chao Bian, Wolfgang B. Fischer, Wolfgang Schwarz, Li Feng, Bing Sun*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

130 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「PEDV ORF3 encodes an ion channel protein and regulates virus production」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds