Pathogenic autoantibodies to IFN-γ act through the impedance of receptor assembly and Fc-mediated response

Han Po Shih, Jing Ya Ding, Junel Sotolongo Bellón, Yu Fang Lo, Pei Han Chung, He Ting Ting, Jhan Jie Peng, Tsai Yi Wu, Chia Hao Lin, Chia Chi Lo, You Ning Lin, Chun Fu Yeh, Jiun Bo Chen, Ting Shu Wu, Yuag Meng Liu, Chen Yen Kuo, Shang Yu Wang, Kun Hua Tu, Chau Yee Ng, Wei Te LeiYu Huan Tsai, Jou Han Chen, Ya Ting Chuang, Jing Yi Huang, Félix A. Rey, Hung Kai Chen, Tse Wen Chang, Jacob Piehler, Chih Yu Chi*, Cheng Lung Ku*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Pathogenic autoantibodies to IFN-γ act through the impedance of receptor assembly and Fc-mediated response」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences