Oral glutamine is effective for preventing oxaliplatin-induced neuropathy in colorectal cancer patients

Wei Shu Wang, Jen Kou Lin, Tzu Chen Lin, Wei Shone Chen, Jeng Kae Jiang, Huann Sheng Wang, Tzeon Jye Chiou, Jin Hwang Liu, Chueh Chuan Yen, Po Min Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

165 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Oral glutamine is effective for preventing oxaliplatin-induced neuropathy in colorectal cancer patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences