Optical properties of Zn1-xCdxSe epilayers grown on (100) GaAs by molecular beam epitaxy

Ming Chin Kuo, Kuan Cheng Chiu, Tsai Hsuai Shih, Yi Jen Lai, Chu Shou Yang, Wei-Kuo Chen, Der San Chuu, Ming Chih Lee, Wu-Ching Chou*, Syang Ywan Jeng, Yu Tai Shih, Wen Ho Lan

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Optical properties of Zn1-xCdxSe epilayers grown on (100) GaAs by molecular beam epitaxy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy