Optical millimeter-wave signal generation via frequency 12-tupling

Po Tsung Shih*, Jyehong Chen, Chun-Ting Lin, Wen Jr Jiang, Han Sheng Huang, Peng Chun Peng, Sien Chi

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

127 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Optical millimeter-wave signal generation via frequency 12-tupling」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy