On Reconfiguring Memory-Centric AI Edge Devices for CIM

Hung Ming Chen, Cheng En Ni, Kang Yu Chang, Tzu Chieh Chiang, Shih Han Chang, Cheng Yu Chiang, Bo Cheng Lai, Chien Nan Liu, Shyh Jye Jou

研究成果: Conference contribution同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「On Reconfiguring Memory-Centric AI Edge Devices for CIM」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science