Obeticholic acid ameliorates hepatorenal syndrome in ascitic cirrhotic rats by down-regulating the renal 8-iso-PGF2α-activated COX-TXA2pathway

Yu Lien Tsai, Chih Wei Liu, Chien Fu Hsu, Chia Chang Huang, Ming Wei Lin, Shiang Fen Huang, Tzu Hao Li, Kuei Chuan Lee, Yun Cheng Hsieh, Ying Ying Yang*, Tzung Yan Lee, Hsuan Miao Liu, Yi Hsiang Huang, Ming Chih Hou, Han Chieh Lin

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Obeticholic acid ameliorates hepatorenal syndrome in ascitic cirrhotic rats by down-regulating the renal 8-iso-PGF2α-activated COX-TXA2pathway」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences