Non-Hodgkin lymphoma in elderly patients: Experience at Taipei Veterans General Hospital

Li Yuan Bai, Muh Hwa Yang, Tzeon Jye Chiou, Jin Hwang Liu, Chueh Chuan Yen, Wei Shu Wang, Liang Tsai Hsiao, Ta Chung Chao, Po Min Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Non-Hodgkin lymphoma in elderly patients: Experience at Taipei Veterans General Hospital」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences