Neuropsychiatric symptoms and mortality among patients with mild cognitive impairment and dementia due to Alzheimer's disease

Mei Feng Huang, Wei Ju Lee, Yi Chun Yeh, Yung Shuan Lin, Hsiu Fen Lin, Shuu Jiun Wang, Yi Hsin Yang, Cheng Sheng Chen*, Jong Ling Fuh

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Neuropsychiatric symptoms and mortality among patients with mild cognitive impairment and dementia due to Alzheimer's disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences