Nematic electron and phonon dynamics in SnS crystals

Nguyen Nhat Quyen, Tz Ju Hong, Chin En Hsu, Wen Yen Tzeng, Chien Ming Tu, Chia Nung Kuo, Hung Chung Hsueh*, Chin Shan Lue*, Chih Wei Luo*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Nematic electron and phonon dynamics in SnS crystals」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy