Multiomic characterization and drug testing establish circulating tumor cells as an ex vivo tool for personalized medicine

Jia Yang Chen, Hsu Huan Chou, Syer Choon Lim, Yen Jang Huang, Kuan Chen Lai, Chin Lin Guo, Chien Yi Tung, Chung Tsai Su, Jocelyn Wang, Edward Liu, Hsiao Fen Han, Po Ying Yeh, Chun Mei Hu, Alexander R. Dunn, Curtis W. Frank, Yi Chun Wu*, Muh Hwa Yang, Ying Chih Chang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Multiomic characterization and drug testing establish circulating tumor cells as an ex vivo tool for personalized medicine」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences