Multidirection Piezoelectricity in Mono- and Multilayered Hexagonal α-In2Se3

Fei Xue, Junwei Zhang, Weijin Hu, Wei Ting Hsu, Ali Han, Siu Fung Leung, Jing Kai Huang, Yi Wan, Shuhai Liu, Junli Zhang, Jr Hau He, Wen Hao Chang, Zhong Lin Wang, Xixiang Zhang*, Lain Jong Li

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

217 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Multidirection Piezoelectricity in Mono- and Multilayered Hexagonal α-In2Se3」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds