Multi-scale mapping for collagen-regulated mineralization in bone remodeling of additive manufacturing porous implants

Pei I. Tsai, Tu Ngoc Lam, Meng Huang Wu, Kuan Ying Tseng, Yuan Wei Chang, Jui Sheng Sun, Yen Yao Li, Ming Hsueh Lee, San-Yuan Chen, Chung Kai Chang, Chun Jen Su, Chia Hsien Lin, Ching Yu Chiang, Ching Shun Ku, Nien-Ti Tsou, Shao Ju Shih, Chun Chieh Wang, E-Wen Huang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Multi-scale mapping for collagen-regulated mineralization in bone remodeling of additive manufacturing porous implants」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds