Most bothersome symptoms in patients with migraine: A hospital-based study in Taiwan

Yi Hsien Tu, Yen Feng Wang, Hsiangkuo Yuan, Shih Pin Chen, Yi Shiang Tzeng, Wei Ta Chen, Kuan Lin Lai, Yu Hsiang Ling, Shuu Jiun Wang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Most bothersome symptoms in patients with migraine: A hospital-based study in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences