Morphological Stabilization in Organic Solar Cells via a Fluorene-Based Crosslinker for Enhanced Efficiency and Thermal Stability

Zongwen Ma, Yiman Dong, Yi Jia Su, Runnan Yu, Huaizhi Gao, Yongshuai Gong, Ze Ye Lee, Chunhe Yang, Chain Shu Hsu, Zhan'Ao Tan

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Morphological Stabilization in Organic Solar Cells via a Fluorene-Based Crosslinker for Enhanced Efficiency and Thermal Stability」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds