Microrna-324 in human cancer: Mir-324-5p and mir-324-3p have distinct biological functions in human cancer

Wei Ting Kuo, Shou Yu Yu, Sung Chou Li, Hing Chung Lam, Hong Tai Chang, Wei Shone Chen, Chung Yu Yeh, Syue Fen Hung, Tsai Chi Liu, Tony Wu, Chia Cheng Yu, Kuo Wang Tsai*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

55 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Microrna-324 in human cancer: Mir-324-5p and mir-324-3p have distinct biological functions in human cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences