Micro-PET imaging of β-glucuronidase activity by the hydrophobic conversion of a glucuronide probe

Shey-Cherng Tzou, Steve Roffler, Kuo Hsiang Chuang, Hsin Pei Yeh, Chien Han Kao, Yu-Cheng Su, Chiu Min Cheng, Wei Lung Tseng, Jentaie Shiea, I. Hong Harm, Kai Wen Cheng, Bing Mae Chen, Jeng Jong Hwang, Tian Lu Cheng*, Hsin Ell Wang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Micro-PET imaging of β-glucuronidase activity by the hydrophobic conversion of a glucuronide probe」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences