Message from HPSEC workshop co-chairs

Ming Zhu*, Laurence T. Yang, Juan Touriño, Lei Pan, Richard P. Brent, Jack Dongarra, John Gustafson, Gerhard Joubert, Yi Pan, Xiaodong Zhang, Jemal H. Abawajy, Eric Aubanel, Jacques Bahi, Ioana Banicescu, Subhash Bhalla, Lubomir F. Bic, Rupak Biswas, Anu Bourgeois, Martin Buecker, José Carlos CabaleiroXing Cai, Jesus Carretero, Jinjun Chen, Yuanshun Dai, Rodrigo De Mello, Michael B. Dillencourt, Beniamino Di Martino, Ramon Doallo, Andrei Doncescu, George A. Gravvanis, Chun Hsi Huang, Constantinos Ierotheou, Wei Jie, Helen Karatza, Nectarios Koziris, Zhou Lei, Tau Leng, Yi-Ming Li, Maria J. Martin, Peter H. Michielse, Harsha Narravula, Michael K. Ng, Jun Ni, John O'Donnell, Enrique Quintana-Orti, Thomas Rauber, Gudula Runger, Fatima Abu Salem, Biplab Kumer Sarker, Stanislav G. Sedukhin, Hongchi Shi, Tony Skjellum, Peter Strazdins, Ruppa K. Thulasiram, Xinmin Tian, Karen Tomko, Robert Van Engelen, Lorenzo Verdoscia, Jiesheng Wu, Bin Xiao, Chengzhong Xu, Jingling Xue, Xiaoguang Yang, Yao Zheng, Bingbing Zhou, Xiaobo Zhou, Zahari Zlatev, Ricolindo Cariño, Raphael Couturier, Zhuang Guo, Yang Wang, Meng Ding, Ahmed Zekri

*此作品的通信作者

研究成果: Editorial

原文English
文章編號1690677
頁(從 - 到)xix-xxi
期刊Proceedings of the International Conference on Parallel Processing Workshops
DOIs
出版狀態Published - 1月 2006
事件2006 International Conference on Parallel Processing Workshops, ICPP 2006 - Columbus, OH, United States
持續時間: 14 8月 200618 8月 2006

引用此