Measurement of Poly(ethylene glycol) by Cell-Based Anti-poly(ethylene glycol) ELISA

Kuo Hsiang Chuang, Shey-Cherng Tzou, Ta Chun Cheng, Chien Han Kao, Wei Lung Tseng, Jentale Shiea, Kuang-Wen Liao, Yun-Ming Wang, Ya Chen Chang, Bo Jyun Huango, Chang Jer Wu, Pei Yu Chu, Steve R. Roffler, Tian Lu Cheng

研究成果: Article同行評審

27 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Measurement of Poly(ethylene glycol) by Cell-Based Anti-poly(ethylene glycol) ELISA」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds