Maternal Plasma Lipids during Pregnancy, Insulin-like Growth Factor-1, and Excess Fetal Growth

Kuan Yu Chen, Shin Yu Lin, Chien Nan Lee, Hung Tsung Wu, Ching Hua Kuo, Han Chun Kuo, Chia Chi Chuang, Chun Heng Kuo, Szu Chi Chen, Kang Chih Fan, Ming Wei Lin, Chi Tai Fang, Hung Yuan Li*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Maternal Plasma Lipids during Pregnancy, Insulin-like Growth Factor-1, and Excess Fetal Growth」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds