Manifestation of a Second Dirac Surface State and Bulk Bands in THz Radiation from Topological Insulators

Chien-Ming Tu, Tien Tien Yeh, Wen Yen Tzeng, Yi Ru Chen, Hsueh Ju Chen, Shin An Ku, Chih-Wei Luo*, Jiunn-Yuan Lin, Kaung-Hsiung Wu, Jenh-Yih Juang, Takayoshi Kobayashi, Cheng Maw Cheng, Ku Ding Tsuei, Helmuth Berger, Raman Sankar, Fang Cheng Chou

*此作品的通信作者

    研究成果: Article同行評審

    19 引文 斯高帕斯(Scopus)

    指紋

    深入研究「Manifestation of a Second Dirac Surface State and Bulk Bands in THz Radiation from Topological Insulators」主題。共同形成了獨特的指紋。

    Physics & Astronomy