Magnetic Ordering and Structural Transition in the Ordered Double-Perovskite Pb2NiMoO6

Jianfa Zhao, Xiao Wang, Xi Shen, Christoph J. Sahle, Cheng Dong, Hajime Hojo, Yuki Sakai, Jun Zhang, Wenmin Li, Lei Duan, Ting Shan Chan, Chien Te Chen, Johannes Falke, Cheng En Liu, Chang Yang Kuo, Zheng Deng, Xiancheng Wang, Richeng Yu, Runze Yu*, Zhiwei Hu*Martha Greenblatt, Changqing Jin*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Magnetic Ordering and Structural Transition in the Ordered Double-Perovskite Pb2NiMoO6」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science