Lymphotoxin-β interacts with methylated EGFR to mediate acquired resistance to cetuximab in head and neck cancer

Dennis Shin Shian Hsu, Wei Lun Hwang, Chiou Hwa Yuh, Chen Hsi Chu, Yang Hui Ho, Pon Bo Chen, Han Syuan Lin, Hua Kuo Lin, Shih Pei Wu, Chih Yi Lin, Wen Hao Hsu, Hsin Yi Lan, Hsiao Jung Wang, Shyh Kuan Tai, Mien Chie Hung, Muh Hwa Yang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Lymphotoxin-β interacts with methylated EGFR to mediate acquired resistance to cetuximab in head and neck cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences