Longitudinal changes in oxidative stress and early renal injury in children exposed to DEHP and melamine in the 2011 Taiwan food scandal

Hui Ju Tsai, Chia Fang Wu, Chao A. Hsiung, Chieng Hung Lee, Shu Li Wang, Mei Lien Chen, Chu Chih Chen, Po Chin Huang, Yin Han Wang, Yuh An Chen, Bai Hsiun Chen, Yun Shiuan Chuang, Hui Min Hsieh, Ming Tsang Wu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Longitudinal changes in oxidative stress and early renal injury in children exposed to DEHP and melamine in the 2011 Taiwan food scandal」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences