Long-term outcome of multiform premature ventricular complexes in structurally normal heart

Chin Yu Lin, Shih Lin Chang, Yenn Jiang Lin, Li Wei Lo, Fa Po Chung, Yun Yu Chen, Tze Fan Chao, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Jo Nan Liao, Yen Chang Huang, Yaoting Chang, Chuen Wang Chiou, Shih Ann Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

47 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Long-term outcome of multiform premature ventricular complexes in structurally normal heart」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences