Leukoencephalopathy in patients with brain metastases who received radiosurgery with or without whole brain radiotherapy

Chan Wei Liu, Huai Che Yang, Chi Lu Chiang, Chia I. Shen, Hsiu Mei Wu, Yung Hung Luo, Yong Sin Hu, Chung Jung Lin, Wen Yuh Chung, Cheng Ying Shiau, Wan Yuo Guo, David Hung Chi Pan, Cheng Chia Lee*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Leukoencephalopathy in patients with brain metastases who received radiosurgery with or without whole brain radiotherapy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences