Layered Structure Causes Bulk NiFe Layered Double Hydroxide Unstable in Alkaline Oxygen Evolution Reaction

Rong Chen, Sung Fu Hung, Daojin Zhou, Jiajian Gao, Cangjie Yang, Huabing Tao, Hong Bin Yang, Liping Zhang, Lulu Zhang, Qihua Xiong, Hao Ming Chen, Bin Liu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

332 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Layered Structure Causes Bulk NiFe Layered Double Hydroxide Unstable in Alkaline Oxygen Evolution Reaction」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds