Large current density for oxygen evolution from pyramidally-coordinated Co oxide

Yitian Hu, Lili Li, Jianfa Zhao, Yu Cheng Huang, Chang yang Kuo, Jing Zhou, Yalei Fan, Hong Ji Lin, Chung Li Dong, Chih Wen Pao, Jyh Fu Lee, Chien Te Chen, Changqing Jin, Zhiwei Hu*, Jian Qiang Wang*, Linjuan Zhang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Large current density for oxygen evolution from pyramidally-coordinated Co oxide」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds