Large-Area Nonfullerene Organic Photovoltaic Modules with a High Certified Power Conversion Efficiency

Yan Jia Liao, Yu Chao Hsieh, Jui Tso Chen, Lan Sheng Yang, Xin Zhe Jian, Shih Hung Lin, Yi Ru Lin, Li Min Chen, Fenghong Li, Yu Tang Hsiao, Chuang Yi Liao, Yi Ming Chang*, Yu Yu Huang, Cheng Si Tsao, Sheng Fu Horng, Yu Chiang Chao*, Hsin Fei Meng*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Large-Area Nonfullerene Organic Photovoltaic Modules with a High Certified Power Conversion Efficiency」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds