Investigation of DNA Hybridization on Nano-Structured Plasmonic Surfaces for Identifying Nasopharyngeal Viruses

Shao Sian Li, Yi Jung Lu, Ray Chang, Ming Han Tsai, Jo Ning Hung, Wei Hung Chen, Yu Jui Fan*, Pei Kuen Wei*, Horn Jiunn Sheen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Investigation of DNA Hybridization on Nano-Structured Plasmonic Surfaces for Identifying Nasopharyngeal Viruses」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds