Intraperitoneal ziv-aflibercept effectively manages refractory ascites in colorectal cancer patients

Chieh Sheng Lu, Jen Kou Lin, Wei Shone Chen, Tzu Chen Lin, Jeng Kai Jiang, Shung Haur Yang, Huann Sheng Wang, Shih Ching Chang, Yuan Tzu Lan, Chun Chi Lin, Hung Hsin Lin, Hao Wei Teng*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Intraperitoneal ziv-aflibercept effectively manages refractory ascites in colorectal cancer patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences