Interferometric imaging of nonlocal electromechanical power transduction in ferroelectric domains

Lu Zheng, Hui Dong, Xiaoyu Wu, Yen Lin Huang, Wenbo Wang, Weida Wu, Zheng Wang*, Keji Lai

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Interferometric imaging of nonlocal electromechanical power transduction in ferroelectric domains」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering

Keyphrases

Material Science