Increased risk of acute myocardial infarction in systemic sclerosis: A nationwide population-based study

Szu Ying Chu, Yi Ju Chen, Chia Jen Liu, Wei Cheng Tseng, Ming Wei Lin, Chian Yaw Hwang, Chih Chiang Chen, Ding Dar Lee, Tzeng Ji Chen, Yun Ting Chang*, Wen Jen Wang, Han Nan Liu

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

63 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Increased risk of acute myocardial infarction in systemic sclerosis: A nationwide population-based study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences