Incorporation of au nanoparticles on zno/zns core shell nanostructures for uv light/hydrogen gas dual sensing enhancement

Yu Sheng Tsai, Deng Yi Wang, Jia Jie Chang, Keng Tien Liang, Ya Hsuan Lin, Chih Chen Kuo, Ssu Han Lu, Yewchung Sermon Wu, Lukas Jyuhn Hsiarn Lee*, Hsiang Chen, Dong Sing Wuu

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Incorporation of au nanoparticles on zno/zns core shell nanostructures for uv light/hydrogen gas dual sensing enhancement」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds