Incidence and risk of atrial fibrillation in sleep-disordered breathing without coexistent systemic disease – Nationwide longitudinal cohort study –

Tze Fan Chao, Kang Ling Wang, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Shih Ann Chen, Chia Jen Liu, Su Jung Chen, Tzeng-Ji Chen, Kang Ling Wang, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Chuen Wang Chiou, Shih Ann Chen, Tze Fan ChaoTa Chuan Tuan, Chuen Wang Chiou

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Incidence and risk of atrial fibrillation in sleep-disordered breathing without coexistent systemic disease – Nationwide longitudinal cohort study –」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences