In situ-polymerized lithium salt as a polymer electrolyte for high-safety lithium metal batteries

Shenghang Zhang, Fu Sun, Xiaofan Du, Xiaohu Zhang, Lang Huang, Jun Ma, Shanmu Dong, André Hilger, Ingo Manke, Longshan Li, Bin Xie, Jiedong Li, Zhiwei Hu, Alexander C. Komarek, Hong Ji Lin, Chang Yang Kuo, Chien Te Chen, Pengxian Han, Gaojie Xu*, Zili Cui*Guanglei Cui*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「In situ-polymerized lithium salt as a polymer electrolyte for high-safety lithium metal batteries」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds