In reply of the comment “Is oral lichen planus potentially malignant: A reply to Yu-Wei Chiu et al”

Yu Wei Chiu, Yee Fun Su, Cheng Chieh Yang, Chung Ji Liu, Yi Ju Chen, Han Chieh Cheng, Cheng Hsien Wu, Pei Yin Chen, Yu Hsien Lee, Yen Lin Chen, Yi Tzu Chen, Chih Yu Peng, Ming Yi Lu, Chuan Hang Yu, Shou Yen Kao, Chyng Wen Fwu, Yu Feng Huang*

*此作品的通信作者

研究成果: Letter同行評審

原文English
期刊Oral Diseases
DOIs
出版狀態Accepted/In press - 2022

引用此