In reply [2]

Wei Shu Wang, Jen Kou Lin, Tzu Chen Lin, Wei Shone Chen, Jeng Kae Jiang, Huann Sheng Wang, Tzeon Jye Chiou, Jin Hwang Liu, Chueh Chuan Yen, Po Min Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Letter同行評審

原文English
頁(從 - 到)1372-1373
頁數2
期刊Oncologist
12
發行號11
DOIs
出版狀態Published - 11月 2007

引用此