Important Roles of Ring Finger Protein 112 in Embryonic Vascular Development and Brain Functions

Jen Hui Tsou, Ying Chen Yang, Ping Chieh Pao, Hui Ching Lin, Nai Kuei Huang, Shih Ting Lin, Kuei Sen Hsu, Che Ming Yeh, Kuen Haur Lee, Chu Jen Kuo, De Ming Yang, Jiann Her Lin, Wen Chang Chang, Yi Chao Lee*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Important Roles of Ring Finger Protein 112 in Embryonic Vascular Development and Brain Functions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences