Implementation and outcomes of an antimicrobial stewardship program: Effectiveness of education

Yea Yuan Chang, Hsin Pai Chen, Chia Wei Lin, Jen Jen Tang, Ti Ying Hsu, Yueh Chun Weng, Yuan Ming Lee, Wei Shu Wang*, Su Shun Lo

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Implementation and outcomes of an antimicrobial stewardship program: Effectiveness of education」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences