Impairment of the atrial substrates by chronic cigarette smoking in patients with atrial fibrillation

Ta Chuan Tuan, Shih Lin Chang, Ching Tai Tai, Yenn Jiang Lin, Yu Feng Hu, Li Wei Lo, Wanwarang Wongcharoen, Ameya R. Udyavar, Shuo Ju Chiang, Yi Jen Chen, Hsuan Ming Tsao, Kwo Chang Ueng, Shih Ann Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Impairment of the atrial substrates by chronic cigarette smoking in patients with atrial fibrillation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences