Impact of renal dysfunction on clinical outcome in patients with low risk of atrial fibrillation

Wen Yu Lin, Yenn Jiang Lin, Fa Po Chung, Tze Fan Chao, Jo Nan Liao, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Chern En Chiang, Shu Meng Cheng, Wei Shiang Lin, Shih Ann Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Impact of renal dysfunction on clinical outcome in patients with low risk of atrial fibrillation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences