Identifying good-dice-in-bad-neighborhoods using artificial neural networks

Cheng Hao Yang, Chia Heng Yen, Ting Rui Wang, Chun Teng Chen, Mason Chern, Ying Yen Chen, Jih Nung Lee, Shu Yi Kao, Kai-Chiang Wu, Chia-Tso Chao

研究成果: Conference contribution同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Identifying good-dice-in-bad-neighborhoods using artificial neural networks」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science