Identification of phostensin, a PP1 F-actin cytoskeleton targeting subunit

Shu Chen Kao, Chun Yu Chen, Shiu Lan Wang, Jaw Ji Yang, Wei Chuan Hung, Yi Chen Chen, Ning Sheng Lai, Hsin Tzu Liu, Hsien lu Huang, Hong Chen Chen, Ta Hsien Lin*, Hsien bin Huang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Identification of phostensin, a PP1 F-actin cytoskeleton targeting subunit」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds