Identification of catalytic sites for oxygen reduction and oxygen evolution in N-doped graphene materials: Development of highly efficient metal-free bifunctional electrocatalyst

Hong Bin Yang, Jianwei Miao, Sung Fu Hung, Jiazang Chen, Hua Bing Tao, Xizu Wang, Liping Zhang, Rong Chen, Jiajian Gao, Hao Ming Chen, Liming Dai, Bin Liu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

1025 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Identification of catalytic sites for oxygen reduction and oxygen evolution in N-doped graphene materials: Development of highly efficient metal-free bifunctional electrocatalyst」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences