Identification and management of noncompliance in atrial fibrillation patients receiving dabigatran: The role of a drug monitor

Yu Feng Hu, Jo Nan Liao, Chang Ming Chern, Ching Hui Weng, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Cheng Hsueh Wu, Shih Hsien Sung, Kang Ling Wang, Tse Min Lu, Tze Fan Chao, Li Wei Lo, Fa Po Chung, Li Chi Hsu, Shih Ann Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Identification and management of noncompliance in atrial fibrillation patients receiving dabigatran: The role of a drug monitor」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences